Skip to content
Home » ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικές Πληροφορίες

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου immo-data.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων (οι οποίοι ισχύουν άμεσα, ήτοι από την πρώτη επίσκεψη σε αυτόν). Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης δε συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους όρους του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου immo-data.gr .

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright) – immo-data

Η immo-data διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, καθώς και αντίγραφα αυτού. Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, εκτός των ρητώς μνημονευομένων πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, ανήκει στην immo-data.gr και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, σύμφωνα με το εθνικό, διεθνές και εθιμικό δίκαιο. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου της immo-data, διατίθεται στους χρήστες για προσωπική χρήση και δη μόνο για πληροφοριακούς και επ’ουδενί για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Η αναπαραγωγή για προσωπική χρήση ή για περαιτέρω μη εμπορική διάδοση σε τελικούς χρήστες (για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, ιδιωτική μελέτη ή εσωτερική κυκλοφορία εντός ενός οργανισμού ή νομικού προσώπου) επιτρέπεται υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι γίνεται δεόντως και ευκρινώς μνεία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της immo-data και της πηγής προέλευσης. Ομοίως, απαιτείται γραπτή άδεια για τη δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση ή οιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση, ολική ή μερική, του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της immo-data.gr. Τα κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες video, ήχοι κ.λπ. που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αρμοδίως οριζόμενου προς τούτο υπευθύνου. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και φέρουν τυχόν τα σήματα τρίτων (οργανισμών, εταιρειών, ενώσεων κ.λπ.) αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και, ως εκ τούτου, οι οικείοι φορείς φέρουν τη σχετική ευθύνη προστασίας τους. Τροποποίηση του υλικού του δικτυακού τόπου της immo-data ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Στόχος της immo-data.gr είναι να παρέχει, μέσω του διαδικτυακού τόπου της, ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Εάν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους, χωρίς, ωστόσο, η immo-data.gr να εγγυάται ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα ή εξ ολοκλήρου ή ότι θα δίδονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο παρέχονται χωρίς οιαδήποτε απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και ο επισκέπτης χρησιμοποιεί αυτά με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ομοίως, η immo-data δεν εγγυάται ότι ο διαδικτυακός τόπος ή οιοσδήποτε άλλος συγγενικός διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών, παρέχονται χωρίς ”ιούς” ή άλλα επιζήμια στοιχεία, το κόστος δε τυχόν διορθώσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης και επ’ουδενί η immo-data.gr. Η immo-data.gr δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που δύναται να επέλθει σε οιονδήποτε από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της ή /και στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν. Ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, η immo-data.gr έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να πραγματ οποιήσει τροποποιήσεις και βελτιώσεις του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η immo-data.gr δε φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου, για τη διακοπή ορισμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της και εν γένει για οιαδήποτε δυσλειτουργία τυχόν προκύψει.

Αποστολή στοιχείων  (upload) στο διαδικτυακό τόπο immo-data.gr

Η αποστολή πληροφοριών και κάθε είδους στοιχείων προς το διαδικτυακό τόπο της immo-data.gr με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από την Εταιρεία, πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ορθό και ακριβή. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο ή/και στην αρμόδια, σύμφωνα με το νόμο, αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η χρήση από τον επισκέπτη αντίκειται στους κανόνες χρήσης του διαδικτυακού τόπου και την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα αποτελούν μέρος οιασδήποτε έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που αποστέλλονται θα πρέπει είναι συμβατά με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τα χρηστά ήθη, να είναι ακριβή και μη αλλοιωμένα και να μην έχουν διαφημιστική χροιά. Περαιτέρω, ο αποστολέας αυτών θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια απομάκρυνσης ”ιών” ή άλλων ζημιογόνων για τον παρόντα διαδικτυακό τόπο συστατικών. Ο αποστολέας αποδέχεται, δια του παρόντος, ότι η immo-datar δύναται να αξιοποιεί τα αποστελλόμενα στοιχεία, χωρίς αυτός να διατηρεί οιαδήποτε νομική αξίωση από την immo-data.gr.

Πρόσβαση σε διαδικτυακό τόπο τρίτων (Σύνδεσμοι / Links)

Ο διαδικτυακός τόπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αποκλειστικά για το σκοπό της διευκόλυνσης των χρηστών, οι δε διαδικτυακοί τόποι τρίτων υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης αυτών. Η immo-data δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, νομιμότητα και πληρότητα αυτού του περιεχομένου καθώς και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου αυτών των διαδικτυακών τόπων, η δε τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων τρίτων από τον διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου της immo-data. Η Εταιρεία, επίσης, δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα ή κακή λειτουργία των διαδικτυακών τόπων τρίτων, καθώς για οιαδήποτε ζημία των επισκεπτών/χρηστών από τη χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου της immo-data, καθώς και οιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το εθνικό και διεθνές δίκαιο, τους εθιμικούς κανόνες και τα χρηστά ήθη. Οιαδήποτε διάταξη των όρων αυτών διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανίσχυρη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεών τους. Οι παρόντες όροι αποτελούν τη μοναδική και συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου της immo-data και του επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου και δεσμεύουν μόνο αυτούς. Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν μόνον εγγράφως από την Εταιρεία, ενώ η immo-data διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης ή ενημέρωσης αυτών, αναλόγως του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών. Οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, εφόσον δεν επιτευχθεί η φιλική επίλυσή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Για οιεσδήποτε πληροφορίες,  αιτήσεις, επισημάνσεις, διευκρινίσεις, καθώς και για δικαιώματα ή εγκρίσεις αναπαραγωγής τμήματος του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, μπορείτε να αποστείλετε e-mail μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://immo-data.gr/επικοινωνία/ με τον κατάλληλο κάθε φορά τίτλο.